• Bleskozvody

kurz elektrotechniky

Revízie bleskozvodov

Svojim zákazníkom vieme ponúknuť aj odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov. Ako
pri elektroinštalácii, sa odborná prehliadka skladá z vizuálnej časti, kde je kontrolovaná vhodnosť
použitých materiálov, vyhlásenie o zhode, označenie zvodov bleskozvodu, sklony a ohyby drôtov.

Pri skúške, to znamená meracej časti, sa sústreďujeme na namerané hodnoty. Meriame celkový odpor
uzemňovacej sústavy, meriame odpory jednotlivých zvodov. Meranie uskutočňujeme viacerými
metódami. Metódy volíme podľa typu uzemňovača. Merania uskutočňujeme na skúšobných svorkách.

To sú tie svorky, kde sa stretajú drôty zo strechy priemeru 8mm, s drôtmi zo zeme priemeru 10mm. Keď výsledky odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú v zhode s STN a normami EÚ, namerané hodnoty sú menšie ako maximálne dovolené, dávame zákazníkovi revíznu správu.
Revízna správa na bleskozvod má platnosť 4 roky.

V prípade, že odborná prehliadka a odborná skúška nemá uspokojivý výsledok, odovzdám zákazníkovi súpis chýb. Po odstránení chýb si hodnoty znovu premeriam a odovzdám platnú revíznu správu za pôvodnú cenu bez navýšenia.