Čo všetko potrebujeme ku kolaudácii stavby od elektrikára?

Akonáhle ukončíte práce na stavbe, treba sa začať pripravovať na kolaudáciu. Aj maličkosti môžu byť dôvodom pre neskolaudovanie stavby, preto sa pripravte dôkladne, a nič nenechajte na náhodu.

Čo je vlastne kolaudácia?

Je to proces, pri ktorom sa rozhodne, že stavba je už budova, vhodná na užívanie. Podrobne sa skúma ochrana záujmov a práv všetkých účastníkov konania, bezpečnosť, ochrana zdravia, požiarna ochrana. Kolaudačné rozhodnutie je potrebné pre každé začatie užívania stavby alebo rekonštrukcie na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Čo všetko je treba mať pripravené na kolaudáciu?

Určite treba mať hotovú strechu s bleskozvodom, komín s tyčou, izolovane pripevnenou na komíne a prevyšujúcu komín aspoň o 30cm napojenou na bleskozvod, povrchové úpravy stien, elektroinštaláciu, elektrickú prípojku s meracím miestom, napojenie všetkých kovových potrubí na hlavnú uzemňovaciu svorku, napojenie všetkých veľkých kovových predmetov (vane, klimatizácie, bojlery, krbová vložka) na hlavnú uzemňovaciu svorku, ochranné uzemnenie v kúpeľni, dalšie ochrany podľa projektovej dokumentácie.

Je vždy potrebná kolaudácia?

sú prípady, kedy môže stavebný úrad upustiť od kolaudácie, ale to iba v prípadoch ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a údržbu. To aj v prípade, že na začatie prác bolo potrebné stavebné povolenie. Na garáže je potrebná kolaudácia iba vtedy, ak garáž nebola zaradená do drobných stavieb. Ak je stavba určená na bývanie, alebo na rekreáciu, kolaudácia takejto stavby je potrebná vždy.

Ako kolaudácia prebieha?

Stavebník si podá na stavebnom úrade žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K žiadosti doloží všetky potrebné prílohy. Projektová dokumentácia elektro, ktorá je zhodná so skutkovým stavom, platnú revíznu správu od elektrickej prípojky, platnú revíznu správu od elektrickej inštalácie, platnú revíznu správu od bleskozvodu. Revíznu správu Vám viem vystaviť na základe Prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie. Počas tejto prehliadky a skúšky sa bude kontrolovať, či sa projektová dokumentáci a zhoduje so skutočnosťou, odmerám elektrické veličiny, či neprevyšujú maximálne povolené hodnoty. Vaše zariadenie musí byť bezpečné a jeho výstavba musí byť v súlade s platnými technickými normami STN.

Čo ak sa moja projektová dokumentácia odlišuje od skutočného vyhotovenia?

V prípade, že vaša elektrická inštalácia, prípojka alebo bleskozvod boli inak navrhnuté, ako boli zrealizované, je potrebné zakresliť skutkový stav. Túto službu /zakreslenie skutkového stavu elektrickej inštalácie/ Vám viem ponúknuť.

POTREBUJETE POMOC S? NEVÁHAJTE SA NA NÁS OBRÁTIŤ

Kolaudačné rozhodnutie

Po overení príloh, skutočností a nedostatkov, po kontrolnej obhliadke stavby, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. V tomto rozhodnutí dostane stavba svoj presný názov, špecifikáciu, a nastavia sa podmienky, za ktorých sa môže stavba bezpečne využívať. Uvedú sa v ňom pripomienky a nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Toto rozhodnutie vydáva vždy ten úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

Číslo domu

Po získaní kolaudačného rozhodnutia stavebník zaeviduje stavbu na obecnom úrade, kde mu bude pridelené súpisné číslo.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *