Elektroinštalácia

Elektroinštalácia každého objektu začína elektrickou prípojkou, a končí sa pri spotrebičoch. Prípojka
môže byt zemná, alebo vzdušná.

- Zemná, je realizovaná káblom zakopaným v zemi, vedeným od prípojkovej skrine, do
elektromerového rozvádzača. Prípojková skriňa zemnej prípojky môže byť umiestnená na
stĺpe, alebo v PRIS – prípojkovej rozpojovacej istiacej skrini.

- Vzdušná prípojka, ide obvykle z prípojkovej skrine umiestnenej na stĺpe verejného rozvodu
obce do domu - na strechu. Odtial je potom zvedená do elektromerového rozvádzača domu.

Momentálne sa vzdušné prípojky nepreferujú, a realizujú sa prednostne zemné, kde je kábel
ukončený v elektromerovom rozvádzači. Tento musí byť trvalo prístupný z verejnej komunikácie,
kvoli odpočtu energie.

Od elektromerového rozvádzača obvykle pokračujeme do hlavného rozvádzača celého objektu
RH, ktorý býva zdrojom energie pre podružné rozvádzače a jednotlivé obvody objektu.
Typ a hrúbku káblov vždy volíme podľa prúdovej zaťažiteľnosti jednotlivých vetiev.

Káble pri inštaláciách používame obvykle hliníkové a medené, pričom platí zásada, že medené
vodiče vedú lepšie elektrický prúd, takže môžeme použiť menšie priemery kábla, na rovnaké
prúdové zaťaženie ako u hliníku. Výhoda hliníku spočíva zase v nižšej obstarávacej cene.

My v Servis Profi používame prednostne medené vodiče, aj keď sú drahšie. Robíme drahšiu, ale
veľmi kvalitnú prácu, ktorá vydrží dlho bez akejkoľvek údržby a servisných zásahov.
Ponúkame zákazníkom tiež ochranu pred bleskom a atmosferickým prepätím. Ochranu pred
bleskom robíme pasívnym bleskozvodom.

Ochranu pred atmosferickým prepätím ponúkame voliteľne, nakoľko je drahšia a je dobrovoľná. Môže však zachrániť život vašim drahším spotrebičom. Počas búrky sa totiž môže naindukovať na vodičoch prepätie, a spôbiť, že všetky vaše spotrebiče odídu do kremíkového nebíčka.