Fotovoltická elektráreň (FVE) a fotovoltické zariadenie (FVZ) Aký je rozdiel?

Z hľadiska povoľovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné rozlišovať medzi inštaláciami fotovoltických zariadení, ktoré majú charakter elektrárne a medzi fotovoltickými zariadeniami, ktoré nemajú charakter elektrárne, pretože sú integrovanou súčasťou stavby prispievajúcou k zlepšeniu jej energetickej bilancie.  

Pre účely konania podľa stavebného zákona sa rozumie: 

  • fotovoltickou elektrárňou (FVE) zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, umiestnené najčastejšie priamo na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy), ktorého výkon je vyvedený priamo do distribučnej sústavy. Takýmto spôsobom pripojené zariadenie slúži primárne na výrobu elektriny pre dodávku do distribučnej sústavy. Takéto zariadenie má charakter elektrárne a je prevádzkou výrobného charakteru.  
  • fotovoltickým zariadením (FVZ) zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestnené najčastejšie priamo na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy), ktorého výkon je vyvedený do vlastnej elektroinštalácie stavby (budovy). Takýmto spôsobom pripojené zariadenie slúži primárne pre výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu v stavbe (budove), a to aj v prípade, že elektrotechnické riešenie stavby (budovy) umožňuje dodávku elektriny do distribučnej sústavy v čase, keď okamžitá spotreba elektriny v stavbe (budove) je nižšia ako okamžitá výroba elektriny v zariadení.  

Fotovoltická elektráreň (FVE) 

Podľa § 85 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

  1. stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84 stavebného zákona. 
  2. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1. 
  3. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. 

Umiestnením fotovoltickej elektrárne (FVE) na strechu alebo fasádu existujúcej stavby (budovy) sa v podstate mení a rozširuje účel užívania stavby oproti účelu, na ktorý bola pôvodná stavba povolená a následne skolaudovaná (stavba sa môže stať polyfunkčnou). Fotovoltická elektráreň je novou prevádzkou výrobného charakteru, umiestnenou na streche alebo fasáde existujúcej stavby (budovy), nakoľko takto získaná elektrická energia sa nepoužíva iba výlučne pre účel vlastnej pôvodnej stavby, ale ako výrobný produkt sa odvádza do verejnej energetickej siete nezávisle na prevádzke pôvodnej stavby. Preto fotovoltickú elektráreň nemožno považovať iba za zmenu pôvodného technologického zariadenia pôvodnej stavby, ale je to samostatná výrobná prevádzka. Z tohto hľadiska je potrebné posudzovať súlad nového účelu stavby (časti stavby) – jej funkcie, s funkčným využitím územia prípustným pre konkrétnu lokalitu podľa regulatívov záväznej časti platného územného plánu. 

Z hľadiska povoľovania stavby fotovoltickej elektrárne (FVE) na streche alebo fasáde existujúcej stavby (budovy) bude stavebný úrad postupovať podľa § 85 ods. 1 a 2 stavebného zákona ako pri zmene účelu užívania stavby spojenej so stavebnými úpravami 

  • podľa § 85 ods. 1 v spojení s ods. 2 – druhá veta, ak ide o zmenu účelu užívania stavby spojenú so stavebnými úpravami, na ktoré by postačovalo ohlásenie, 
  • podľa § 85 ods. 2 – prvá veta, ak ide o zmenu účelu užívania stavby spojenú so stavebnými úpravami, ktoré by vyžadovali stavebné povolenie. 

Fotovoltické zariadenie (FVZ) 

Podľa § 54 stavebného zákona stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. 

Podľa § 55 ods. 1 stavebného zákona stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách

Podľa § 55 ods. 2 písm. c) stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. 

Umiestnením fotovoltického zariadenia (FVZ) na strechu alebo fasádu stavby (budovy) sa nemení účel užívania stavby oproti účelu, na ktorý bola pôvodná stavba povolená v prípadoch, ak je elektrická energia vyrobená zo slnečnej energie vyvedená do vlastnej elektroinštalácie stavby (bez ohľadu na odvádzanie prebytkov elektrickej energie do distribučnej siete). Z hľadiska povoľovania fotovoltického zariadenia (FVZ) na streche alebo fasáde existujúcej stavby (budovy), bude stavebný úrad postupovať podľa § 54 stavebného zákona v režime stavebného povolenia alebo ohlásenia ako pri stavebných úpravách

  • stavebné povolenie je potrebné, ak ide o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad stavby, zasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, mení sa spôsob užívania stavby a ohrozujú sa záujmy spoločnosti (§ 55 ods. 1 v spojení s § 66 stavebného zákona), 
  • ohlásenie stavebnému úradu postačí iba vtedy, ak ide o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (§ 55 ods. 2 písm. c) v spojení  s § 57 stavebného zákona). 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *