• Elektro Revízie

Každá elektrická inštalácia musí prejsť cez revíziu. Revíziu môžeme inak nazvať aj odborná prehliadka a odborná skúška.

Je to taká kontrola odborníkom, ktorý pozná všetky Slovenské Technické Normy. Kontroluje sa hlavne bezpečnosť a funkčnosť celej inštalácie.

Napríklad či sú použité vodiče vhodne farebne označené, či je typ použitého vodiča správny, vzhľadom na prúdové zaťaženie obvodu, či majú použité elektroinštalačné prvky vyhlásenie o zhode s normami EÚ a podobne.

Ďalej kontrolujeme rozvodnicu, či je riadne označená, či je správne osadená, či má správne krytie,
a podobne. Počas odbornej prehliadky a odbornej skúšky každého elektrického zariadenia sa
sústreďujeme ako prvé na vizuálnu prehliadku. Máme už vycvičené oči, a vieme kde sa robia
najčastejšie chyby. Ďalšou súčasťou tejto odbornej prehliadky a odbornej skúšky je meracia časť.

Máme v Servis Profi veľmi drahé a presné meracie prístroje, ktorými dokážeme presne identifikovať
problém v elektrickej sieti. Meriame impedanciu vypínacích slučiek – čo je vlastne skúška každého
jedného istiaceho prvku, či zareaguje rýchlo a spoľahlivo, pri každom nadprúde.

Meriame zemný odpor – aby inštalácia fungovala správne, musí byť riadne uzemnená. Odpor tohto uzemnenia nameraný na hlavnej uzemňovacej svorke voči zemi musí mať maximálnu dovolenú hodnotu. Po vykonaní meraní nasleduje kontrola dokumentácie. Skontrolujeme, či je zrealizovaná elektrická
inštalácia v zhode s projektovou dokumentáciou, podľa ktorej bola vyhotovená. Keď všetko dobre
dopadlo, inštalácia je v zhode s STN, zákazníkovi odovzdáme revíznu správu, platnú obvykle až na 5
rokov.

Keď je inštalácia v nezhode, odovzdáme zákazníkovi súpis nezhôd. Po odstránení nezhôd
pokračujeme v revízii, pričom cena za túto službu sa nemení.