Revízie bleskozvodov

Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov

Kontrola projektovej dokumentácie

Kontrola zhody skutkového stavu s projektovou dokumentáciou

Posúdenie vyhotovenia ochrany pred bleskom

Posúdenie úrovne ochrany v súlade s analýzou rizík - STN EN 62305-2

Vhodnosť použitých komponentov - STN EN 62305-3

Meranie a posúdenie hodnôt vonkajšej ochrany pred bleskom

Meranie a posúdenie hodnôt vnútornej ochrany pred bleskom

Vyhotovenie revíznej správy

Kontakt


  Ako často vykonávať revíziu bleskozvodu?

  Hromozvod, vzácnejšie ale správnejšie nazývaný aj bleskozvod, je zariadenie, ktoré slúži na ochranu majetku a osôb pred bleskom. Jeho správna funkčnosť je preto zásadná. Hromozvod je kľúčovým prvkom ochrany budov pred účinkami bleskov.

  Hromozvody sú navrhnuté na odvádzanie elektrickej energie z bleskov bezpečne do zeme, chrániac tak budovy a ich obyvateľov pred požiarmi a inými nebezpečnými situáciami. Aby bol schopný plniť svoju funkciu efektívne, je nevyhnutné pravidelne vykonávať revízie a údržbu.

  Čo zahŕňa revízia bleskozvodu?

  Revízia bleskozvodov vykonáva kvalifikovaný revízny technik. Počas revízie sa kontroluje stav všetkých súčastí bleskozvodu, vrátane:

  • Jímacích prvkov: Tieto prvky zachytávajú blesky a odvádzajú ich do zemniacej sústavy.
  • Zvádzacích vodičov: Tieto vodiče prenášajú elektrický prúd z zachytávacích prvkov do zemniacej sústavy.
  • Zemniace sústavy: Táto sústava slúži na bezpečné odvádzanie elektrického prúdu do zeme.

  Pri vykonávaní revízie bleskozvodu by mali odborníci zohľadniť nasledujúce:

  • Vizuálna kontrola: Preverí vizuálne stav všetkých častí bleskozvodu. Hľadá známky korózií, poškodení alebo voľných spojov
  • Meranie odporu: Meranie odporu vodičov a uzemnenie je kľúčovým prvkom revízie. Vysoký odpor môže znamenať problém s uzemnením, čo znižuje účinnosť bleskozvodu.
  • Kontrola bleskozvodových bodov: Zaistí, že bleskozvod má dostatočný počet a správne umiestnených bleskozvodových bodov.
  • Inšpekcia prístrojov: Ak sú prítomné, overí, že všetky prídavné ochranné prístroje fungujú správne.

  Kedy vykonať mimoriadnu revíziu?

  Okrem pravidelných revízií je tiež vhodné vykonať mimoriadnu revíziu v prípade, že:

  • Dôjde k zásahu blesku do objektu.
  • Prebehnú stavebné úpravy objektu, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť bleskozvodu.
  • Objekt je vystavený zvýšenému riziku zásahu blesku, napríklad v horskej oblasti alebo v blízkosti vodného toku.
  Príklady revízie:približné ceny:
  Revízia bleskozvodu na rodinnom dome80€
  Revízia bleskozvodu na výrobnej hale25€ / zvod
  Revízia bleskozvodu na objekte s nebezpečenstvom výbuchu50€ / zvod

  Doplnkové služby

  Revidujeme vonkajšiu aj vnútornú ochranu pred bleskom, vrátane menších opráv, ako je chýbajúce značenie, a pod. Náročnejšie opravy uvedieme v súpise závad. Pri východiskovej revízii ich bezplatne odstráni montážna firma. Pri opakovanej revízii je možné dohodnúť si odstránenie závad u nás, ako navyše platenú službu.