Revízie bleskozvodov

Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov

Kontrola projektovej dokumentácie

Kontrola zhody skutkového stavu s projektovou dokumentáciou

Posúdenie vyhotovenia ochrany pred bleskom

Posúdenie úrovne ochrany v súlade s analýzou rizík - STN EN 62305-2

Vhodnosť použitých komponentov - STN EN 62305-3

Meranie a posúdenie hodnôt vonkajšej ochrany pred bleskom

Meranie a posúdenie hodnôt vnútornej ochrany pred bleskom

Vyhotovenie revíznej správy

Kontakt


  Príklady revízie:približné ceny:
  Revízia bleskozvodu na rodinnom dome80€
  Revízia bleskozvodu na výrobnej hale25€ / zvod
  Revízia bleskozvodu na objekte s nebezpečenstvom výbuchu50€ / zvod

  Doplnkové služby

  Revidujeme vonkajšiu aj vnútornú ochranu pred bleskom, vrátane menších opráv, ako je chýbajúce značenie, a pod. Náročnejšie opravy uvedieme v súpise závad. Pri východiskovej revízii ich bezplatne odstráni montážna firma. Pri opakovanej revízii je možné dohodnúť si odstránenie závad u nás, ako navyše platenú službu.