Revízia fotovoltickej elektrárne

Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky

Kontrola projektovej dokumentácie (kapitola 4, STN EN 62446-1)

Posúdenie ochranných opatrení v zmysle STN 33 2000-7-712

Posúdenie vyhotovenia ochrany pred bleskom

Posúdenie ochrany elektrárne v súlade s analýzou rizík a protokolom o určení vonkajších vplyvov

Vhodnosť použitých rozvádzačov v zmysle STN EN 61439-1, 2, 3

Predpísané postupy overenia fotovoltiky podľa STN 62446-1

Kontrola prúdových chráničov (typ B)

Skúšky a merania AC strany, DC strany, prehliadky termokamerou.

Kontakt


  Príklady revízie:približné ceny:
  Revízia malého zdroja <10,8kW300€
  Revízia lokálneho zdroja <40kW500€
  Revízia iného zdrojana dopyt

  Doplnkové služby

  Revidujeme fotovoltické inštalácie, vrátane menších opráv, ako sú chýbajúce výstražné nálepky, značenie, a pod. Náročnejšie opravy uvedieme v súpise závad. Pri východiskovej revízii ich bezplatne odstráni montážna firma. Pri opakovanej revízii je možné dohodnúť si odstránenie závad u nás, ako navyše platenú službu.